Statuten

Jaguar Driver’s Club – Belgian Section-Area 60 vzw
JDC vzw

Mechelsesteenweg 86
2840 RUMST
Ondernemingsnummer: 0419.259.239
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
info@jaguardriversclub.be
www.jaguardriversclub.be

STATUTEN – ZETELWIJZIGING

De algemene vergadering van 8/03/2020, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Jaguar Driver’s Club – Belgian Section-Area 60
De verkorte benaming is JDC

De vereniging is de Belgische afdeling van de grote Britse Club ‘’Jaguar Drivers Club’’ met administratieve zetel in de Jaguar House, Luton LU1 2SL, Stuart Street 18, Verenigd Koninkrijk. De vereniging is nochtans volledig onafhankelijk zowel op financieel vlak als op gebied van haar werkzaamheden.

ARTIKEL 2

De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Mechelsesteenweg 86, 2840 Rumst.

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.

Het e-mailadres van de vereniging is: info@jaguardriversclub.be
De website van de vereniging is: www.jaguardriversclub.be

Het e-mailadres en de website van de vereniging kan door het bestuursorgaan in de statuten worden aangepast.

ARTIKEL 3

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling het bezit en het gebruik van de voertuigen van de merken Jaguar, Daimler, SS en Lanchester, zonder beperking van ouderdom, type of soort aan te moedigen. Hiertoe zal de vereniging die personen groeperen die belangstelling tonen voor deze wagens.

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: toeristische rondritten, regiobijeenkomsten, technische voordrachten, …

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste twee bedragen.

De vereniging telt effectieve en niet-effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De toetredingsvoorwaarden, de rechten en verplichtingen van de niet-effectieve leden worden bepaald door een intern reglement.

Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

Het lidmaatschap van de vereniging is voorbehouden voor personen die minstens twaalf maanden toegetreden lid zijn van de vereniging en eigenaar of hoofdgebruiker zijn van een Jaguar, Daimler, SS of Lanchester-wagen, zonder onderscheid van bouwjaar.

Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan, die over de aanvaarding beslist.

ARTIKEL 7

Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als niet-effectieve leden. Hun rechten en plichten worden vermeld in een intern reglement.

ARTIKEL 8

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 200 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering en dit op voorstel van het bestuursorgaan. Het tijdstip van betaling wordt vastgelegd door het bestuursorgaan in een intern reglement. Het lid dat niet betaalt binnen deze termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon of aangetekend schrijven of per e-mail aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie en maximaal zes bestuurders die benoemd worden onder de leden van de vereniging. Indien en zolang de vzw twee leden heeft, bestaat het bestuursorgaan uit twee bestuurders. Ingeval van een tweehoofdig bestuursorgaan, kan een lid van het bestuursorgaan geen doorslaggevende stem uitoefenen.

Kandidaatstellingen worden ruim voor de algemene vergadering opgevraagd onder de leden. Een kandidaatstelling als bestuurder moet minstens drie weken voor de algemene vergadering binnengebracht worden.

ARTIKEL 12

Bestuurders worden benoemd voor twee jaar. Bestuurders zijn her-verkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

ARTIKEL 14

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door verlies van het lidmaatschap of door overlijden.

ARTIKEL 15

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:
– ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
– ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

ARTIKEL 16

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Deze bepaling verliest haar werking in geval van een tweehoofdig bestuursorgaan. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 17

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 18

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

ARTIKEL 19

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris of door twee bestuurders.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 20

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

ARTIKEL 21

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. De laatste goedgekeurde versie bevindt zich op het zeteladres van de vereniging. Het intern reglement dient bij inschrijving ter beschikking van ieder niet-effectief lid gesteld te worden. Elke wijziging dient door het bestuursorgaan aan alle leden en niet-effectieve leden kenbaar gemaakt te worden per gewone brief of via publicatie van de Club of met een ander modern communicatiemiddel.

ARTIKEL 22

Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke functie die zij voor de goede werking noodzakelijk acht, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 23

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 24

Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 25

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 26

Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 27

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg, volgens de gewone regels van beraadslagende vergaderingen.

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een individueel optredende dagelijkse bestuurder.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 28

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 29

Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:
– het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is,
zoals bepaald in het WVV,
– de benoeming en de afzetting van de bestuurders
– de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
– de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
– de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
– de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
– de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
– de uitsluiting van een lid van de vereniging,
– de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
– het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,
– alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 30

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de commissaris telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 31

Het bestuursorgaan of de commissaris is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

ARTIKEL 32

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter of door twee bestuurders. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief of via de publicaties van de Club tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

Elk lid dat aanwezig wil zijn op de algemene vergadering moet zich vooraf inschrijven via de aanmeldingsprocedure van de vzw (via de website van de vzw).

ARTIKEL 33

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 34

Behoudens de in de wet en in de statuten vermelde aangelegenheden, worden de besluiten genomen onder de toepassing van de gewone regels van beraadslagende vergaderingen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn en bij benoeming van bestuurders, kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

De stemmingen gebeuren met opgestoken hand, behalve voor de verkiezing van een bestuurder wat met een geheime stemming dient te gebeuren.

ARTIKEL 35

Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 36

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.

ARTIKEL 37

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord worden.

ARTIKEL 38

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 39

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 40

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars.

De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden, binnen de grenzen van en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel de vereniging naar derden toe vertegenwoordigen in het kader van hun vereffeningsopdracht.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling.

ARTIKEL 41

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 8/03/2020

Te Rumst,

Ondertekenaars

Alec Peeters  …. Voorzitter

William De Witte  …. Secretaris

 

Over ons

Jaguar Drivers’ Club is de enige Jaguarclub in België. Onze club is tweetalig en stelt zich als doel de eigenaars en liefhebbers van Jaguar, Daimler, SS en Lanchester wagens samen te brengen. Ongeacht het type of bouwjaar.

Jaguar Drivers’ Club

Akeli (Antwerpen-Kempen-Limburg)

Brabant

Hageland

Vlaanderen

Wallonië