Statuten

Jaguar Drivers’ Club – Belgian Section vzw

JDC vzw
Prins Boudewijnlaan 360bis
2650 Edegem
Ondernemingsnummer: 0419.259.239

 

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Jaguar Drivers’ Club – Belgian Section – Area 60 vzw, afgekort: JDC vzw.

De vereniging is de Belgische afdeling van de Britse Club “Jaguar Drivers Club”, met administratieve zetel in de Jaguar House, Stuart Street 18, Luton LU1 2SL, Verenigd Koninkrijk.

De vereniging is nochtans volledig onafhankelijk zowel op financieel vlak als op het gebied van haar werkzaamheden.

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Prins Boudewijnlaan 360bis, 2650 Edegem en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel het bezit en gebruik van de voertuigen van de merken Jaguar, Daimler, SS en Lanchester, zonder beperking van ouderdom, type of soort aan te moedigen.

Hiervoor zal de vereniging die personen groeperen die belangstelling tonen voor deze wagens. Zij zal de belangen van de eigenaars van deze wagens verdedigen.

Zij mag eveneens alle activiteiten organiseren die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen waarvan hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en maken ook wettelijk geen deel uit van de vereniging (de wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden van toepassing). De rechten en verplichtingen van toegetreden en effectieve leden niet beschreven in deze statuten worden ingeschreven in het huishoudelijk reglement dewelke door het Bestuur gevaardigd wordt.

ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door het bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van het bestuur. De hier gebruikte term ‘lid’ verwijst naar zowel effectieve als toetredende leden.

Een effectief lid is een lid dat, ofwel eigenaar, ofwel de hoofdgebruiker is van een Jaguar, Daimler, SS of Lanchester-wagen zonder onderscheid van bouwjaar en dat minimum een heel boekjaar is aangesloten bij de club.

Een toegetreden lid is, ofwel een lid, nog niet eigenaar of hoofdgebruiker van een Jaguar, Daimler, SS of Lanchester-wagen en dat wil meewerken aan het verwezenlijken van de doelstelling van de club, ofwel een lid, nog niet langer dan een heel boekjaar aangesloten bij de club.

Ieder lid zowel effectief als toegetreden, wordt verondersteld de statuten en het huishoudelijk reglement te aanvaarden en te respecteren.

ARTIKEL 7
Het bestuur mag, onder de voorwaarden van het huishoudelijk reglement, elke persoon die op een bijzondere wijze heeft bijgedragen tot het verwezenlijken van de doelstelling van de club benoemen tot Erelid of tot Lord of Lady van de JDC. Deze personen behouden hun hoedanigheid behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 8
De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt maximum 200 EUR voor effectieve en toegetreden leden.
Het bedrag van het jaarlijkse lidgeld wordt in het huishoudelijk reglement bepaald en wordt elk jaar bevestigd of gewijzigd door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur.

Effectieve en toegetreden leden zijn pas lid nadat hun lidgeld op de rekening staat van de vereniging.
Een lid dat nalaat zijn jaarlijks lidgeld te betalen in de termijnen die in het huishoudelijk reglement bepaald worden wordt automatisch en zonder tegenspraak als ontslagnemend beschouwd.

Leden die niet eervol hebben gehandeld, die de statuten of het huishoudelijk reglement niet gerespecteerd hebben of waarvan de houding de verstandhouding tussen de leden onderling in het gedrang brengen, kunnen uitgesloten worden mits beslissing van de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur.

ARTIKEL 9
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Dit moet hij kenbaar maken mits schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben onmiddellijk na kennisgeving geen deel meer in het vermogen van de vereniging. Ze kunnen ook geen teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: HET BESTUUR

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie en maximaal zes effectieve leden die lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat het bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
Het bestuur zal uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun verkiezing gebeurt door het bestuur bij gewone meerderheid indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is en dit zal tevens worden vermeld in de akten van benoeming van de bestuurders, zoals in artikel 13 bepaald.

ARTIKEL 12
Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders in vervanging van ontslagnemend of afgezette bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat van deze laatsten.

ARTIKEL 13
Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
De kandidaturen dienen uiterlijk drie (3) weken voor de datum van de Algemene Vergadering schriftelijk (mail, fax, of post) naar het bestuur gericht te worden.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14
Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Dit moet echter uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt kan zich de volgende 3 jaar na zijn ontslag geen kandidaat stellen als bestuurder.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15
Bevoegdheden van de bestuurders.

Het bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Het treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16
Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris of door twee bestuurders.

De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien hij belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 17
Van elke vergadering dienen notulen gemaakt te worden, deze zullen ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 18
Het bestuur vaardigt het huishoudelijk reglement uit dat het nodig acht en nuttig oordeelt. Dit huishoudelijk reglement dient bij inschrijving ter beschikking van ieder lid gesteld te worden en kan enkel door een beslissing van het Bestuur gewijzigd worden. Om van kracht te zijn dient eIke wijziging ook door het Bestuur aan alle leden kenbaar gemaakt te worden per gewone brief of via de publicaties van de Club of met een ander modern communicatiemiddel. De nieuwe bepalingen worden dan onmiddellijk na verschijnen van toepassing.

ARTIKEL 19
Twee bestuurders vertegenwoordigen de vereniging, verbinden deze binnen en buiten rechte.

ARTIKEL 20
Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, in overeenstemming met art. 13, 4° lid, W.VZW
Het bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

Hun benoeming gebeurt door het bestuur bij gewone meerderheid indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
A) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuur
B) door afzetting door het bestuur bij gewone meerderheid indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Deze beslissing moet door het bestuur echter binnen de zeven kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21
Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, in overeenstemming met art. 13bis, 1° lid, W.VZW
Het bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

De leden hiervan worden benoemd door het bestuur bij gewone meerderheid, dat hieromtrent geldig beslist.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
A) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuur
B) door afzetting door het bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Deze beslissing moet door het bestuur echter binnen de zeven kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De effectieve leden beschikken per lidnummer over één stem op de algemene vergadering.
Een effectief lid kan zich echter door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een effectief lid kan echter slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen.

ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
– het wijzigen van de statuten
– de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
– de benoeming en de afzetting van de commissarissen,
– de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
– de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen,
– de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
– de uitsluiting van een lid van de vereniging,
– de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
– Het bedrag van het jaarlijks lidgeld,
– alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging dat vereist.

Zij moet ten minste eenmaal per jaar, principieel in de maand januari, worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en voor de begroting van het komend jaar.
In ieder geval dient een Algemene Vergadering gehouden te worden uiterlijk binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 25
Het bestuur is bovendien verplicht de bijzondere algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 26
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of door twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten schriftelijk worden opgeroepen per gewone brief of via de publicaties van de Club of met een ander modern communicatiemiddel ten minste acht werkdagen voor de vergadering met vermelding van de agenda.

ARTIKEL 27
De oproepingsbrief vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de agenda, vastgelegd door het bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de effectieve leden ondertekend zijn en ten minste 15 werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 28
De stemmingen gebeuren met opgestoken hand, behalve voor de verkiezing van de bestuurders wat met een geheime stemming dient te gebeuren.

ARTIKEL 29
In alle gevallen, met uitzondering van een statutenwijziging, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 30
Statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit aantal niet bereikt dan wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 31
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32
Van elke algemene vergadering dienen er notulen gemaakt te worden, deze dienen door de voorzitter en de secretaris ondertekend te worden en te worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 33
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Het bestuur moet uit de effectieve leden twee commissarissen aanstellen om de rekeningen van de vzw na te zien. Deze commissarissen mogen echter geen bestuurslid zijn. Deze twee commissarissen worden telkens benoemd voor een termijn van één jaar en kunnen zich telkens her verkiesbaar stellen.
De commissarissen moeten minstens 15 werkdagen voor de algemene vergadering inzage krijgen in de boekhouding van de vereniging.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 34
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeldt worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid evenals de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling, waarvan het doel gelijkaardig is aan het doel van de ontbonden vereniging.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 35
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.
Deze statuten worden tweetalig Frans/Nederlands opgemaakt. In geval van tegenstrijdigheid tussen de twee zal de versie in de taal van de streek waar de zetel van de vereniging gevestigd is van toepassing zijn.

Aldus opgemaakt op 10/02/2012.

Te Edegem,

Peeters Alec
Voorzitter

Over ons

Jaguar Drivers’ Club is de enige Jaguarclub in België. Onze club is tweetalig en stelt zich als doel de eigenaars en liefhebbers van Jaguar, Daimler, SS en Lanchester wagens samen te brengen. Ongeacht het type of bouwjaar.

Jaguar Drivers' Club

Akeli (Antwerpen-Kempen-Limburg)

Brabant

Hageland

Vlaanderen

Wallonië